بارندگی های اخیر مونسونی در بخش دامن شهرستان ایرانشهر خسارات زیادی به برخی از روستاها وارد کرده است.

 

خبرنگار: صالحه دادکانی