باغی سرسبز و آباد که در 10 کیلومتری روستای کهیری از بخش باهوکلات قرار دارد به دلیل قطع شدن سهمیه سوخت موتورآب و کاهش آب چاه در خطر خشکیدن و نابودی قرار دارد؛ کشاورزان این باغ به علت گرانی سوخت گازوییل توانایی خرید سوخت ندارند و از مسئولان جهاد کشاورزی درخواست حمایت و پیگیری دارند.

 

گزارش از ملا ملار