بخش بنت با وجود دارا بودن جوانان با استعداد فوتبالی، از کمبود امکانات ورزشی و زمین ورزشی مناسب رنج می برد. جوانان این بخش از مسئولین ورزش درخواست حمایت و پشتیبانی دارند.

 


خبرنگار: امید درزاده