کورگان یکی از رسومات عروسی بلوچی است که در آن جهت شستن داماد، او را به رودخانه یا قناتی در دل طبیعت می برند؛ گفتنی است این رسم در قدیم به دلیل نبود آب در منازل بیشتر رواج داشت اما امروزه با وجود اینکه آب در اکثر منازل وجود دارد جهت زنده کردن رسومات عروسی بلوچی داماد را به رودخانه یا قنات می برند.

 

خبرنگار: عبیدالله رئیسی زاده