ضمن تسلیت برای درگذشت غمبار معتمد بزرگ بلوچستان، سردار مهدی گرگیج، گفت‌وگوی قدیمی میارجل با این سردار بزرگ و نونگاه دوباره برای مخاطبان میارجل بازنشر می‌شود.