شه بیک نارویی یکی از بزرگان و ریش سفیدان ایل نارویی در بلوچستان به دفتر میارجل آمد و در گفتگوی اختصاصی از ابعاد شخصیتی بشیر احمد ریگی سخن گفت؛ به گفته وی بشیر احمد ریگی به برادری و اخوت تاکید و مردم را به سمت فراگیری علم و دانش تشویق می‌کرد.

 

محمدیاسین جلال‌زهی