این بار میارجل به معضل گرانی سوخت در بازار آزاد بلوچستان و سنگینی آن بر دوش صیادان بلوچستانی پرداخته است، در این گزارش همراه ما باشید.

 

خبرنگار: حنیفه دهقانی