مینا خیرخواه شستان، فعال اجتماعی در میزگرد بررسی معضلات هوتگ‌ها در بلوچستان که به میزبانی میارجل برگزار شد؛ گفت: با حذف کلیه هوتگ‌ها صورت مسئله را پاک نکنیم، بلکه با پر کردن گودال های اضافی و مدیریت صحیح خطرات را کاهش دهیم. با ایجاد حوضچه‌های کم‌عمق مناسب می‌توان فضای آبتنی کودکان را فراهم کرد.