اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های بانوان استان با حضور چشم‌گیر زنان با هدف ارتقاء توانمندی‌های کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی و حمایت از دستاوردهای بانوان استان برگزارشد.

 

گزارش از منیراحمد رئیسی