اکبر رئیسی، فعال اجتماعی به یکی از دلمشغولی های تلخ بلوچستان که اعدامی های مواد مخدر است، پرداخته؛ وی معتقد است نپرداختن به این موضوع در محافل رسانه ای تلخی‌اش را دو چندان می کند.