بخش مهمی از مردم بلوچستان بی شناسنامه هستند، آمار رسمی از تعداد بی شناسنامه ها از سوی متولیان ارائه نمی شود و همین معضل بی شناسنامه ها را در کلاف سردرگمی برده که تر و خشک را با هم می سوزاند؛ در اولین قسمت از فصل جدید برنامه در جریان بلوچستان به راه دراز بی شناسنامه ها پرداختیم...

 

سید امیرحسین عظیمی ابرقوئی