دوره ی آموزشی خبرنگاری مقدماتی توسط ندیم هاشم نیا در شهرستان دشتیاری با شرکت آقایان و بانوان در چهار جلسه طی دو روز برگزار شد.

 

محمدندیم هاشم‌نیا