نبود سرویس ایاب و ذهاب برای دانش آموزان دختر و عدم فضای ورزشی مناسب برای فوتبال دوستان روستای دن دستگرد نیکشهر از جمله دغدغه هایی بود که با خبرنگار میارجل مطرح شد؛ دانش آموزان دختر با پیمودن مسیر طولانی و جادۀ خاکی با پای پیاده در طول سال تحصیلی کفش های زیادی را پاره می کنند.

 


خبرنگار: امید درزاده