خبرنگار میارجل به یکی از حاشیه های شهر چابهار رفته و از وضعیت بی خانمانی و حاشیه نشینی یک پیرزن درمانده گزارشی ویدیوئی تهیه کرده است.

 

گزارش از امید درزاده