باهوکلات با آب و هوای منحصر به فرد، خاک حاصلخیز و برخورداری از آب های سطحی پتانسیل کاشت گیاهان مهم و اساسی از جمله غلات ، گیاهان روغنی، گیاهان علوفه ای، پنبه و کلی گیاه گرمسیری و با ارزش دیگر را دارد که به دلیل سومدیریت و عدم نظارت سازمان های ذی ربط تمام اراضی زیرکشت هندوانه خارج از فصل می رود.

 

گزارش از عبدالخالق باهو