در پی سفر رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی  مجلس شورای اسلامی به شهرستان زرآباد، مولوی نهنگی فعال اجتماعی و نماینده کشاورزان زرآباد خواستار به سرانجام رسیدن قول های این کمیسیون برای شهرستان زرآباد شد. وی تاکید کردند که کشاروزان و صیادان زرآبادی را دریابید.

 

محمدهوتی پور