به علت کم آبی و خشکسالی های اخیر ، از آب قنات بنت کاسته شده و قنات نیاز به لایروبی دارد . بیشترین محصولی که در شهر بنت کاشت می شود یونجه و خرماست.

 

محمد بلوچی