مردم بندر تنگ بعد از اقامه نمازعید فطر،سنت پهل یا همان روبوسی ودیدار عیدانه را با برادران مومن خود بجا آوردند.

محمد هوتی پور