بعداز یک ماه بندگی خدا درماهد مبارک رمضان ،امروز مردم زرآباد همه برای اقامه نماز عید فطر قیام کردند.

محمد هوتی پور