نماینده مردم چابهار در صحن علنی مجلس با خواندن بلوچستان به نام سرزمین کلنگ زنی های نا فرجام و سرزمین صف روغن و کپسول و شکر، درباره محدودیت های بسیار بلوچستان سخنرانی کرد.