این یادداشت را محسن دامنی ملخص به ابو نیما برای میارجل ارسال کرده است که از دیدگان شما مخاطبان محترم میارجل می گذرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ محسن دامنی نوشته است: استان سیستان و بلوچستان برای عبور از توسعه نیافتگی نیازمند انسانهای توسعه یافته ای ست، که به عنوان شخصیت های تحصیلکرده، آگاه، و فعال اجتماعی بتوانند زمینه ای را برای هماندیشی، همگرایی و همافزایی خویش جهت تشکیل گروه هایی منجسم و کارآمد فراهم کنند تا جامعه استان بواسطه تشکیل گروههای مورد نظر، و کنشگری هدفمند اعضایش در چارچوب آن، در مسیر رشد و توسعه شتابان در حوزه های مختلف قرار گیرد!

در صورت شکلگیری چنین گروههایی و فعالیت آنها در راستای ترقی استان! چند اتفاق مهم رخ خواهد داد اولأ، فضایی بر شهرستان های استان حاکم خواهد شد که هر فرد نتواند خواهان رسیدن به جایگاه پست و مسؤلیت شود. دومأ، اگر فردی خواستار نشستن روی صندلی مسؤلیت شود ولی در عمل صلاحیت نشستن را نداشته باشد، طرف حسابش یک جامعه آگاه و کنشگرخواهد بود که عرصه را برای ماندن بی ثمر او، تنگ خواهند ساخت.

سومأ، در یک چنین جامعه ای، فرصت نشستن روی صندلی مسؤلیت، فقط برای آنهایی فراهم خواهد بود که به معنای واقعی کلمه توانمند، متخصص و متعهد باشند و استان ما در صورت ایجاد چنین فضایی، قطعأ به مانند سایر استان های توسعه یافته کشور، در ابعاد مختلف دچار رشد و توسعه چشمگیری خواهد شد! و  دغدغه و مطالبه مهم مردم نازنینش شلوغی نانوایی ها، کمبود سیلندر گاز و عدم توزیع به موقع نفت نخواهد بود، بلکه تا سطح جاده های دوبانده، زیرساخت های آموزشی و... ارتقاء پیدا خواهد کرد!