نوبت ششم برنامه در جریان بلوچستان به بالا و پایین ساخته شدن و یا نشدن فرودگاه جدید برای چابهار اختصاص دارد؛ آیا ساخت فرودگاه جدید برای چابهار به گفته موافقانش ضروری است؟ چرا قیمت پروازهای چابهار سر به فلک می‌ذاره؟ و از همه مهمتر، مردم بلوچستان چی از فرودگاه نصیبشون می‌شه؟

 

سید امیرحسین عظیمی ابرقوئی و سعید جهاندیده