مرکز شش پارچه آبادی در مجتمع روستایی سرگوست به نام سرریزه و چند روستای اطراف درگیر مسئله اینترنت هستند و هیچکدام به اینترنت که یکی از ملزومات این روزگار است دسترسی ندارند. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ شش پارچه آبادی سرگوست در بخش بنت نیکشهر بلوچستان پس از سه سال که از کرونا می گذرد و حالا اینترنت به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شده است همچنان بخش مهمی‌شان در بی اینترنتی به سر می برند. 

جالب تر اینکه بیشتر روستاهای اطراف، این شش پارچه آبادی به مرکزیت روستای سریزه، اینترنت دارند. البته اینها تنها دردسرهای مردم سرگوست نیست و آنها مجبور هستند از جاده خاکی روستایشان که به بدترین شکل ممکن ساخته شده است استفاده کنند و هیچ مسئول و فرمانداری نیز در زمینه مشکلات این مردم پاسخگو نیست. 

جالب تر اینکه در همین بخش بنت ما بی شناسنامه هایی داریم که سالهای مدیدی است برای بی شناسنامگی خود اقدام کرده اند دریغ از یک جواب خشک و خالی که فقط تکلیف شان مشخص بشود. 

 


خبرنگار: نواب پوربلوچ