محمد بلوچزهی این ویدئو و متن زیر را به اشتراک گذاشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ این ویدئو سی ثانیه ای از هر نوشته ای، از هر فیلم سینمایی ، از هر شعری، از هر قلمی، از هر هنری، از هر قدمی گویاتر عظمت مادر را، مهر مادری را، عشق مادر را و فداکاری مادر را به تصویر بکشده است.
اسکار به تصویر کشیدن مقام و منزلت واقعی و بدون روتوش و واسطه مادر را باید به همین ویدئو داد.
گاهی وقت ها کلمات عاجز خواهند شد و ناتوان و شرمنده از وصف و بیان و به تصویر  کشیدن برخی از موضوعاتی.
حال امروز به مناسبت روز مادر قصد داشتم از مقام مادر بنویسم و این روز میمون و خجسته اما کلمات همراهی نکردند و یاری، یعنی اقرار نمودند که کم آورده اند و ناتوان هستند از وصف این مقام والا مرتبه.
در همین اثنی این ویدئوی کوتاه و تاثیر گذار را دیدم با خود گفتم خدای من چه پرداخت هنرمندانه ای و چه تصویر خدایی را از مادر خلق کرده.
بی گمان حتی در هفت اقلیم هنر نیز نمی توان سراغ گرفت که چنین آسمانی مادر را به تصویر کشیدن چرا که این خود واقعی مادر است و چهره بدون روتوش، بدون واسطه، بدون تعارف، بدون لکنت، بدون اغراق از مادر.