روستای ساحلی بیردف واقع در شهرستان بندری کنارک یکی از روستاهای گردشگری در بلوچستان است.