سیل علاوه برمنازل،آسیب جدی برحوزه راه ،آب وبرق وارد کرده

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ بعد وقوع سیل چند روز گذشته درمنطقه دلگان خسارت متعددی به حوزه های مختلف بخصوص درمناطق رستایی وارد گردیده است خبرنگارما درمیان مردم سیل زده حضوریافته وازنزدیک مشکلات را گزارش میدهد.

ابراهیم ستاوند