اشتغال بیش از 4هزار نیروی انسانی در بندر چابهارنوید روزهای متفاوت را برام مردم بلوچستان خواهد داشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل ؛ مردم چابهار چشم انتظار شروع بکار این بندر سوق الجیشی ومهم بودند  که امروز با شروع بکار فازیک سالیانه بیش از8/5میلیون تن  کالا  وارد وصادر خواهد شد