عبدالسلام بزرگزاده که در دفتر پایگاه اطلاع رسانی میارجل حضور یافته بود گفت: باید روزی برسد که بلوچستان هزاران رسانه زبان بلوچی مانند میارجل داشته باشد و پیشرفت رسانه ها نیز در ایجاد رقابت بین چندین رسانه است، من به یک چنین روزی امیدوار هستم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ عبدالسلام بزرگزاده که در دفتر میار جل حضور یافته بود در برابر خبرنگار ما قرار گرفت و گفت: این روزها میارجل به خوبی توانسته است خلأ رسانه زبان بلوچی را پر کند اما من به امید روزی هستم که هزاران رسانه زبان بلوچی مانند میارجل داشته باشیم و این امید در من با آمدن میارجل به وجود آمده است. 

 

خبرنگار: حنیفه دهقانی