برنامه اقتصادی در جریان بلوچستان که توسط میار جل، رسانه بلوچستان، ساخته شده، پروژه ها و طرح‌های اقتصادی راهبردی بلوچستان و به ویژه سواحل مکران را به شکلی خیلی ساده و گویا را بررسی می کند؛ قسمت اول این برنامه تحلیل بندر چابهار است.

 
 
 
سیدامیرحسین عظیمی و سعید جهاندیده