به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل، برنامه اقتصادی در جریان بلوچستان پروژه ها و طرح‌های اقتصادی راهبردی بلوچستان و به ویژه سواحل مکران را به شکلی خیلی ساده و گویا برای شما بررسی و در گفت و گو با فعالین اقتصادی بلوچ و مردم به شما می‌گوید که این طرح‌ها چه فایده و نفعی برای مردم منطقه دارد؛ آیا اصلا فایده دارند؟ قسمت اول آن به زودی در میار جل...