محمد محبی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آخرین وضعیت هویت بخشی به قایق های صیادی در شهرستان های ساحلی بلوچستان پاسخ داد.