انجمن شعر و ادب چابھار در ھفتہ کتاب و کتابخوانی مراسم ماھانہ شعر خود را در خانہ فرھنگ و ھنر کمالان برگزار کرد ؛ روایت تصویری آن از نظر می‌گذرد.

بہ گزارش پایگاہ اطلاع رسانی میارجل : میرجان میر دبیر انجمن شعر و ادب ساحل مکرانِ چابھار در ابتدای این نشست که بہ مناسبت ھفتہ کتاب و کتابخوانی برگزار شدہ بود با ضمن خیر مقدم بہ شاعران ، ھنرمندان ، خوانندگان، پژوھشگران و صاحبان اندیشہ کہ از شھرھای دور و نزدیک حتی از  بندرھای مجاور جیونی و کراچی پاکستان در این مجلس پر فیض ادبی حضور پیدا کردہ بودند ، گفت : انجمن شعر و ادب  چابھار با محوریت شعر و نثر در زبان بلوچی کار می‌کند کہ متاسفانہ  مکان مناسبی  برای خود ندارد و جلساتش را غریبانہ برگزار می‌کند ۔

وی افزود : در این برھہ از زمان برنامہ‌ھای ھفتگی و ماھانہ را مرتبا ھر پنجشنبہ بہ شکل کارگاھی بہ پیش می بریم اما پنجشنبہ آخر ماہ نوبت بہ برنامہ ی ماھانہ می افتد کہ شاعران از اقصی نقاط بلوچستان و حتی کشورھای ھمسایہ در این جلسہ حضور می‌یابند و این دومین شب شعر ماھانہ ھئیت مدیرہ جدید است کہ در ھمین مکان برگزار می شود ولی ما در حیرتیم کہ تمام ادارات بودجہ‌ھای خاص برای کارھای فرھنگی دارند اما آنجا کہ انجمن شعر و ادب کہ متولی کارھای فرھنگی و تنھا پشتوانہ‌ی زبان بلوچی می باشد ھیچ نوع بودجہ ای بہ آن تخصیص دادہ نمی شود و این یکی از عجایب روزگار است.

وی افزود : زبان شعر، زبان مھر و دوستی است چونکہ شعر از دل می جوشد و  قطعا بر دل می نشیند و شعر  برای بالا بردن سطح جامعہ نقش بسزایی دارد؛ ما تمام کم کاری ھا را از طرف خود می‌دانیم و ھم اینک کار خود را با جدیت آغاز کردہ‌ایم.