فعالین بلوچ این ویدئو از شهرستان سرباز را به اشتراک گذاشته اند.