عثمان یار احمدزهی از دانشجویان موفق بلوچ که در دانشگاه شیراز مروج ادبیات بلوچی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ وی می گوید در جشنواره تیتر که از بزرگترین جشنواره های دانشجویی است توانسته است فرهنگ بلوچ و بلوچستان را از طریق نشریه توار به دیگر اقوام معرفی کند . می گوید  در جشنواره اقوام ایران در شیراز استارت نشریه توار را زدیم که به معنای صدای بلوچستان در دانشگاه شیراز معرفی شد . عثمان یاراحمدزهی این دانشجوی موفق بلوچ به دفتر میارجل آمده است و از برنامه های خود در این مسیر می گوید و معتقد است می تواند سفیر مردم بلوچ در شیراز باشد .

محمدیاسین جلال زهی