صفحه اینستاگرامی baloch_izmger این ویدئو از برکت جان را به اشتراک گذاشته است.