کاربران بلوچ این ویدئوی جالب توجه را به اشتراک گذاشته اند.