صفحه اینستاگرامی mohammad_karamzahi05 این ویدئو از روستای تمین در بلوچستان را به اشتراک گذاشته است.