صفحه اینستاگرامی dr.malek.fazeli این پست از صحبت های ملک فاضلی را به اشتراک گذاشته است.