مولوی یونس نهنگی متعمد زرآبادی و رئیس شورای اسلامی شهر زرآباد پس از دریافت دوز اول واکسن کرونا از مردم برای تلفیح واکسن دعوت کرد.