خبرنگاران میار جل در سراسر بلوچستان به چابهار آمدند و همزمان با روز خبرنگار در پاتقی شبانه جشن یک‌سالگی میار جل را گرفتند؛ گپ و گفت‌ها، طنز‌ها و حاشیه‌ها را ببینید در روزی که خود خبرنگاران سوژه می‌شوند.