در روز خبرنگار دوربین میار جل سری به تحریریه میار جل زده تا از حال و هوای آن‌ ببیند و بشنود..