صفحه اینستاگرام ابراهیم ساویز با انتشار موزیک ویدئویی کوتاه نوشت : کجائے تو نیائے تو. !؟