صفحه اینستاگرامی adampira.s ویدئویی از ورق زدن دومین اثر خود را به اشتراک گذاشت.