مردم بلوچستان معتقد هستند که بیمارستان های زیادی نیاز دارند تا مثل مردمان سایر استان ها از نظر بهداشتی و درمانی در رفاه باشند، در این باره با احمد بامری معاون توسعه علوم پزشکی ایرانشهر به گفتگو نشسته ایم.

معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در برابر دوربین میارجل به سوالات ارسالی مخاطبان میارجل درباره هم پروژه های نیمه تمام دانشگاه و هم پروژه هایی که به تازگی تعریف شده است، پاسخ می دهد.

او به پایین بودن شاخص دسترسی مردم بلوچستان به تخت های بیمارستانی معترف است و می گوید که به زودی با توجه به مساعدت های صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت، باید منتظر بالا رفتن شاخص دسترسی به تخت بیمارستانی در استان باشیم.

در این ویدئو با ما همراه باشید.

 

حنیفه دهقانی