صفحه اینستاگرام " dourfam.makoran " ویدئویی زیبا از درک منتشر کرد.