صفحه اینستاگرامی hamed_singlo18 ویدئویی درباره بلوچستان را به اشتراک گذاشت.