معاون اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی منطقه آزاد چابهار گفت: زبان بلوچی به دلیل اینکه در هیچ کشوری به طور رسمی تدریس نمی شود و عملاً توسط زبان های خارجی دیگر احاطه شده، واقعاً غریب واقع شده است و بسیاری عالی که میار جل آمده تا این ضعف را برطرف کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میار جل؛ محمدامین محمدی در آیین افتتاح سایت بلوچی میارجل اظهار داشت: زبان بلوچی به دلیل اینکه در هیچ کشوری به طور رسمی تدریس نمی شود و عملاً توسط زبان های خارجی دیگر احاطه شده، واقعاً غریب واقع شده است که انتظار می‌رود با حضور میار جل در بلوچستان  این ضعف بر طرف شود.

وی در ادامه گفت: میار جل اکنون به عنوان یک پایگاه خبری قوی شناخته می شود که برای پیشرفت بلوچستان نقش آفرینی کرده است که در پی فعالیت های این پایگاه اطلاع رسانی، مطمئناً تقویت اقوام ایران و متعاقب آن ایران پیش خواهد آمد.

این مسئول چابهاری افزود: عمده مشکلات بلوچستان برای مردم آن است که زبان شان نیز بلوچی است و چه خبر خوبی از این بهتر که حالا این سایت با قسمت زبان بلوچی اش به زودی می تواند در جهت رفع مشکلات، با همین زبان بلوچی کار خود را گسترش بدهد.

محمدی در انتها با آرزوی آینده ای روشن برای مردم بلوچستان و میارجل، گفت: من آرزوی روزهای خوبی برای هم زبان بلوچی و هم توسعه بلوچستان و سواحل مکران دارم.