آهنگ زیبای "دل مرچی گلا باله ، دنیاهه بارگاهه تو آتکه دل میگا" از نظرمی‌گذرد.