صفحات اینستاگرام فعالین بلوچ ویدیویی جالب از مصائب سوختکشی منتشر کرده و نوشته اند: قاچاق سوختى كه ازش صحبت مى شود، براى خيليها به اين شكلى هست.