صفحه اینستاگرامی mohamad_balochzehi با انتشار پستی از نوازنده حاذق بلوچ، در ادامه نوشت: پدر است دیگر...!

به گزارش گروه فضای مجازی پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ محمد بلوچزهی بخشدار نیکشهر با انتشار پستی نوشت: پدر است دیگر استاد شیرمحمد اسپندار، پدری از تبار بلوچ، از نسل پدران هنرمند بلوچستان که جهان را با صدای جادویی «زهیروک» و «لیکو» خویش و نوای حزن بر انگیز دونلی به صلح فرا می خواند، به صفا، به دوست داشتن، به عشق ورزیدن،به جاودانه ماندن و خواندن .

پدر است دیگر استاد شیر محمد اسپندار، مردی از تبار هنر و از دیار بلوچستان، او نیز همچون سایر پدران این سامان هنر را از سر انگشتان دست جادویی مادران خویش به ارث برده یا که نه به عاریه گرفته باشد شاید!

پدر است دیگر استاد شیرمحمد اسپندار، آن رستم دستان و این صدای رسای ایران که دستان هنرمندش همچون سایر پدران جهان بومی نان می دهد، بوی زندگی، بوی امید و آرزو، بوی سخاوت و مردانگی.

پدر است دیگر شیرمحمد اسپندار، او نیز همانند سایر پدران بلوچستان، نیستی را از هستی می زداید ، بیدار می سازد و جاودانه با هنر خویش اینگونه عالم را تا سرود صلح و عشق و موبدت طنین انداز گردد در جهان.